Czy zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest obowiązkowe?

Sprzedaż pojazdu to nie tylko zawarcie umowy i jego przekazanie, ale również masa innych formalności. Zgłoszenia sprzedaży samochodu musimy dokonać w dwóch placówkach: Wydziale Komunikacji oraz towarzystwie ubezpieczeniowym. Niedopełnienie tego obowiązku w którymś z nich wiąże się z możliwością poniesienia finansowej odpowiedzialności.

Zgłoszenie sprzedaży do Wydziału Komunikacji

Obowiązek dokonania zgłoszenia sprzedaży samochodu do Urzędu Miasta — Wydziału Komunikacji został uregulowany w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 78 pkt 2 “właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: nabyciu lub zbyciu pojazdu …”. Dokonać tego należy w placówce właściwej dla miejsca zamieszkania. Niedopełnienie tego obowiązki może skutkować nałożeniem kary finansowej od 200 do 1 000 zł.

Zgłoszenie sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu, jesteśmy zobowiązani do przekazania nowemu właścicielowi przedmiotu umowy oraz polisy OC. Sam sprzedający ma jednak obowiązek zgłosić fakt takiej czynności do towarzystwa, w którym była zawarta polisa. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni. Możliwości mamy kilka:

  • Możemy osobiście udać się do agencji ubezpieczeniowej, świadczącej usługi również ramach towarzystwa, z którym mieliśmy podpisaną umową;
  • Agencje, placówki partnerskie itp. zazwyczaj w swojej ofercie mają możliwość przesłanie im takiego dokumenty mailowo. W takim przypadku również jedynie wysyłamy odpowiedni dokument, a agent zajmuje się już resztą formalności;
  • Zgłoszenie sprzedaży samochodu z SuperPolisa bezpośrednio na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego poprzez odpowiedni formularz;
  • Przesłanie mailowo bezpośrednio do Towarzystwa ubezpieczeniowego.

W każdym z przypadków należy wziąć potwierdzenie faktu zgłoszenia np. w postaci pieczątki “wpłynęło”. Jeżeli zgłaszamy przez formularz, wówczas jesteśmy na jego końcu informowani o prawidłowym lub niezgłoszeniu zbycia. Z kolei gdy wysyłamy na adres mailowy, zawsze prośmy o potwierdzenie przyjęcia. Jest to ważne, ponieważ jeżeli skutecznie nie zostanie zgłoszona sprzedaż samochodu, wówczas możemy ponieść konsekwencji finansowe w różnych przypadkach.

Czym skutkuje niezgłoszenie sprzedaży pojazdu?

Mimo że istnieje obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu, to jednak dużo osób o tym fakcie nie wie, a część po prostu zapomina dokonać tej czynności. Jeżeli jednak nie dopełnimy jej odpowiednio, to nie ma możliwości identyfikacji właściwego właściciela samochodu — dotyczy to przypadku, gdy kupujący również tego faktu nie zgłosił. Pojazd taki może być wykorzystany do popełnienia przestępstwa i wówczas, zanim wyjaśnimy sprawę, z pewnością minie sporo czasu w stresie. Ponadto, jeżeli nie zgłosimy sprzedaży, nie dokona tego też kupujący, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wie, że zmienił się właściciel i wówczas polisa OC nie powinna być wznowiona automatycznie. W momencie gdy tak się stanie, będziemy ścigani do zapłaty składki, do której już nie jesteśmy zobligowani. Sytuację tę możemy wyjaśnić i anulować taką polisę, ale to również wymaga czasu.

Czytaj dalej →

Jak, gdzie i kiedy zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu (https://superpolisa.pl/faq/gdzie-i-w-jakim-czasie-zglosic-sprzedaz-samochodu/) jest bardzo ważną do dokonania formalnością, o której wiele osób zapomina. W większości przypadków nie wiemy tak naprawdę, komu sprzedajemy samochód. Być może będzie od wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Identyfikacja właściwych właścicieli pojazdu jest więc kluczowa w tej sytuacji i w wielu innych przypadkach. Pozwala to na uniknięcie stresujących sytuacji, a także poniesienia dużych kosztów finansowych.

Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu?

Przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu, do dwóch placówek:

  • Wydziału Komunikacji w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta/Urzędzie Gminy;
  • Towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym mieliśmy zawartą umowę na OC.

Kiedy zgłosić sprzedaż samochodu?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu do wymienionych wyżej placówek, powinno nastąpić co do zasady niezwłocznie. Maksymalne okresy są jednak wskazane. Na dokonania takiego zgłoszenia do Wydziału Komunikacji mamy 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przeciwnym wypadku może zostać nałożona na nas kara w wysokości od 200 do 1 000 zł.

Z kolei do towarzystwa ubezpieczeniowego informacja taka powinna być przekazana w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli go nie poinformujemy o fakcie zbycia pojazdu, a samochód ten będzie brał udział w kolizji/wypadku jako sprawca (sytuacja gdy kupujący również nie przedstawił już umowy kupna w towarzystwie) wówczas będziemy figurować jako właściciele, a to niesie za sobą możliwość wpisania na naszym “koncie” szkody. Usunięcie tego faktu jest później czasochłonne i może powodować wiele komplikacji. Jeżeli w tym czasie będziemy chcieli ubezpieczyć inny pojazd, wówczas prawdopodobnie nie naliczy nam się pełna zniżka, a tym samym zapłacimy większą składkę za OC. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do automatycznego wznawiania polis: towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest poinformowane o zbyciu, kupujący także nie zgłosić tego faktu, kończy się okres ważności polisy i zostaje ona automatycznie wznowiona (chyba że występują przeciwskazania, np. składka nie była w pełni opłacona). Otrzymujemy pisma z zaległymi do towarzystwa opłatami. Aby nie nastąpiła windykacja i przekazanie sprawy do komornika, trzeba jak najszybciej dostarczyć do ubezpieczyciela umowę kupna-sprzedaży.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Fakt zbycia pojazdu może być zgłoszony w różny sposób. Ważne  jest, aby dokument potwierdzający ten fakt był dostarczony pozytywnie. Mamy możliwość:

  • Osobistego dostarczenia do agencji ubezpieczeniowej, która w swojej ofercie posiada również towarzystwo, z którym mieliśmy zawartą umowę;
  • Przesłanie mailowo do agencji ubezpieczeniowej lub bezpośrednio towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • Za pomocą formularza na stronie odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Niezależnie jaki sposób zostanie wybrany, pamiętajmy, aby mieć potwierdzenie zgłoszenia sprzedaży, np. w formie odpowiedzi na maila, czy pieczątki na dokumencie “wpłynęło”.

Czytaj dalej →